Sempozyum

Kurulduğu günden beri Türkiye’deki sayıları her geçen gün artan Uluslararası Öğrencileri ve dünyada yükselen trend olarak Uluslararası Öğrenciliği misyonunun, vizyonunun ve çalışmalarının temel meselesi eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu-UDEF kendisini hem bu olgunun sonucu hem onun sürekliliğinin devinimi olarak görmektedir. Uygulama ve teoride gelişmekte olan bu süreç devlet ve sivil kurumları adına yabancı kalamayacakları yeni fırsatlar ve sorunlar barındırmaktadır. Bu sebeple 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde sahadaki deneyimleri, devlet politikaları ve uygulama pratiklerini hem de sürecin akademik altyapısını ele alacak, çözümler getirecek ve perspektifler önerecek çalışmalar için Atatürk Üniversitesiyle işbirliği içinde Erzurum’da IV Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu düzenlenecektir.

Küreselden Yerele, Yerelden Küresele Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonu olarak belirlenen ana tema şimdiye kadar ağırlıklı olarak sosyoloji, antropoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler bilimlerinin standart araştırma konusu olmasının ötesine taşıma amacıyla sempozyum kurulu, yeni bakış açıları sunacağı inancıyla ilahiyat, dil ve edebiyat bölümleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütenlerin de bu olguyu kendi disiplinleri çerçevesinde ele almaları için tüm akademisyenlere, akademik çalışmalar yürüten araştırmacılara çağrıda bulunmaktadır.

Bu minvalde IV Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

 

 • Uluslararası Öğrenciler ve Algı
 1. Türkiye’deki Uluslararası Öğrenci Algısı
 2. Üniversitelerde Uluslararası Öğrenci Algısı
 3. Uluslararası Öğrencilere Göre Türkiye Algısı
 • Eğitim Süreci
 1. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etmedeki Motivasyonları
 2. Dil Eğitimi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar
 3. Oryantasyon Süreçleri- Mevcut Yaklaşımlar, Uygulanan Programlar ve Perspektifler
 4. Eğitim Sürecinde Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar veya Eğitimden Memnuniyet Düzeyleri
 5. Adaptasyon Süreci- Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 6. Eğitimin Tamamlanmasından Sonraki Aşamada Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar (Türkiye’de kalma izinleri, istihdam, vs.)
 • Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler
 1. Barınma Sorunları
 2. Staj, Uzmanlık ve Çalışma İzni Sorunları
 3. Oturum Hakkı, Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar
 4. Sağlık Hizmetleri ve SGK Sorunu
 5. Yurtdışı Tanıtım Faaliyetler- Örnekler, Eksiklikler ve Perspektifler
 • Entegrasyon Politikaları ve Stratejileri- Geçmiş, Bugün ve Gelecek
 1. Avrupa’da Uluslararası Öğrencilik Politikaları
 2. Uluslararası Öğrencilikte Öne Çıkan Ülkeler – Politikaları, Uygulama Pratiği, Bürokrasi ve STK’da Teşkilatlanma Yapılanmaları
 3. Medeniyetimizde Sınırlar Ötesi Eğitim-Rihle
 4. Doğu-Batı Dikotomisinde Medeniyetler Etkileşimi Aracı Olarak Eğitim- Dün ve Bugün
 • Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler
 1. Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik
 2. Kamu diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
 3. Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları- Perspektifler, Dünya Geneli Karşılaştırmalar
 • Göçler ve Uluslararası Öğrencilik
 1. Suriyeli Mülteciler ve Eğitim
 2. Unutulmuş Misafirler – Orta Asyalı Göçmenler, Sığınmacılar ve Mülteciler ve Çocukları
 3. İlkokuldan Üniversiteye Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik

Bunun yanında bu seneden itibaren Sempozyumda Türkiye’de lisansüstü düzeyinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda tezleri kapsamında çalıştıkları veya çalışacakları konulardan bildiriler değerlendirilmeye alınacak ve kabul edilenler için sunum yapacakları oturumlar düzenlenecektir.

Bildiri dili Türkçe veya İngilizcedir. Yollanacak bildiri özetlerinde zorunlu olmadıkça şekil, tablo, formül, resim, sayfa numarası yer almamalı ve bildiri özetleri 250-300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler 3-5 adet ve İngilizce ve Türkçe olmalıdır. Sayfa düzeni dikey, A4 boyutunda ve kenar boşluklar 2,5 santim olmalı. Metin tüm bir buçuk satır aralığı ile “12 punto”, “iki yana yaslı” ve “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazarların isimleri ana başlığın altına “ortalı”, “Times New Roman”, “12 punto”, “kalın-italic” ve “sadece baş harfleri büyük” olarak belirtilmelidir. Kişilerin unvanları, iletişim adresleri ve kurumları dip not olarak (“9 punto” ve “Times New Roman”) belirtilmelidir.

Bildiri özetleri, academy@udef.org.tr mail adresine gönderilecektir.

Sempozyum Yazım Kuralları*

Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla sekiz kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır.

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) otuz beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir.

Sayfa Yapısı:             A4 ebadında, Times New Roman 12 punto

Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm

Satır aralığı 1,5

Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli

Özet kısmı hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Başlıkları Numaralandırma: Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

                GİRİŞ

                1. XXXXXXX XXXX

                    1.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            1.1.1. Xxxx Xxxxx

                            1.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    1.2. Xxxx Xxxxxxx

                2. XXX XXXXXX XXXX

                    2.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            2.1.1. Xxxx Xxxxx

                            2.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    2.2. Xxxx Xxxxxxx

                    2.3. Xxx Xxxx

                SONUÇ

                KAYNAKLAR

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır.

 

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad’a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye’de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

veya

Green ve Goodman’a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  ‘vd.’ ifadesi kullanılır.

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

veya

Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

     

İlk gönderme

 (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

 (TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazarlı kitap:                 SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:                      BORTON, H. (1970), Japan’s Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

Birden çok yazarlı kitap:     SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:                        NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü:                      SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:                        WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

 

Dergi makalesi:                     SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek:                        HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

İnternet Alıntısı:                   SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), … tarihinde … sitesi: … adresinden alındı.

Örnek:                         NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

*Bahsi geçen kurallar http://dergipark.gov.tr/busad/page/2914 internet sayfasından alınmıştır.

Amacı:

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.

Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.

Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak.

Gerekçesi:

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısındaki artışlar neticesinde ortaya çıkacak sorunlara daha sağlıklı çözümler üretebilmek; ülkemizin uluslararası eğitim politikasının sağlıklı bir zemine oturması için dünyanın muhtelif ülkelerinde yıllardır yoğun şekilde uluslararası öğrenci çalışması yürüten akedemik ve sivil toplum birimleriyle tecrübe paylaşımı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği hızla artarken, bu öğrenci kitlesine yönelik çalışma yapan paydaş kurumlar arasında koordinasyonun yürütüleceği bir üst yapılanma hali hazırda bulunmamaktadır.

Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ve bu alandaki sorunlar, çözüm yolları, diğer ülkelerdeki paydaş kurumlarla yeterince paylaşılamamaktadır. Bunun için bir üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Hedef Kitle:

Uluslararası öğrenci en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir. Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgah gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.

Ülkemizde son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 21.000 olan uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılında 36.000 2013 sonunda 55.000 2014 sonunda 80.000 ‘e ulaştığı görülmektedir.

Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir.2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir.

Bunun yanında dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği de hızla artmaktadır.

2012 yılında SETA tarafından yayınlanan bir raporda dünyadaki uluslararası öğrencilerin sayısı 2.5 milyon olarak verilirken, içinde bulunduğumuz eğitim yılı başında DEİK tarafından yayınlanan bir raporda bu sayının 4.7 milyona ulaştığı görülmektedir.

Somut Çıktılar ve Beklenen Etki:

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

Danışma Kurulu  
Prof. Dr. Metin Doğan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Barca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi Can Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Coşkun İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan Gözen Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Orçan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Torlak Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin Turan Osmangazi Üniversitesi
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Bulut İstanbul Sabahattin Zaim
Prof. Dr. Musa Duman Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Çiçekler İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen Gürcan İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Eugene Kennedy Louisiana State University
Prof. Dr. Ferhat Kentel Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Köksal Alver Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Tevfik Erdem Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Çaylak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Bünyamin Bezci Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Kandara Louisiana State University
Doç. Dr. Hüseyin Tutar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Köksal Büyük Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. M. Kemal Şan Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat Şimşek Kazak Türk Ahmet Yesevi Üniversitesi
Doç. Dr. Sait Okumuş Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Zafer Çelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aynur Erdoğan İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tekin Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Murat Özoğlu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Rahim Ay Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali Avcu Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi
Organizasyon Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Selman Duran İstanbul Medipol Üniversitesi
Organizasyon Kurulu  
Ar. Gör. Osman Akgül İstanbul Üniversitesi
Emin Sandık Bâb-ı Âlem UÖD
Zaur Beyoğlu UDEF
Mehmet Enes Arıkan UDEF
Mehmet Evran Mihmandar UÖD
M. Malik Taylan UDEF
Ertan Aksakal Erzurum UÖD
Prof. Dr. Selahattin Turan Osmangazi Üniversitesi
 • Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 24 Eylül 2018
 • Kabul Edilen özetlerin ilanı: 1 Ekim
 • Bildiriler en geç 15 Kasım tarihine kadar gönderilmelidir.
 • Program tarihi 8-9 Aralık 2018
Send a Message